President Girma apologizes (video)

FORUM | AMHARIC